Privacy Policy

Politika ochrany súkromia – Slovensko

Úvod

Cieľom tejto politiky ochrany súkromia je poskytnúť podrobnosti o spracúvaní a súvisiacich metódach používania osobných údajov vzťahujúcich sa na používateľov/návštevníkov tohto webového sídla, ku ktorým sa možno dostať na adrese „sk.prysmian.com“.

Používateľom a návštevníkom webu sa odporúča, aby si pred zaslaním akýchkoľvek osobných údajov a/alebo vyplnením akýchkoľvek elektronických formulárov umiestnených na tomto webovom sídle pozorne prečítali túto politiku ochrany súkromia.

Tieto informácie sa poskytujú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií a s talianskym zákonníkom o ochrane súkromia (článok 13 legislatívneho dekrétu č. 196/03), ako aj so slovenským zákonom č. 122/2013 Zb. a zákonom č. 84/2014 Zb.

Poskytovateľ

Poskytovateľom je spoločnosť Prysmian S.p.A. riadne zaregistrovaná podľa talianskych právnych predpisov s ústredím na adrese Viale Sarca 222 - 20126 Miláno (Taliansko) (ďalej len „skupina Prysmian“).

Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov, afiliácií a pridružených podnikov možno získať zaslaním žiadosti na adresu [email protected].

Rozsah pôsobnosti tejto politiky

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje len na toto webové sídlo, nie na iné webové sídla, ktoré nie sú vo vlastníctve skupiny Prysmian a ktoré sú prístupné pomocou navigácie cez odkazy.

Politika a informatívne oznámenie

Toto webové sídlo bolo navrhnuté tak, aby jeho prvoradou úlohou bolo poskytovanie informácií o aktivitách spoločností patriacich do skupiny Prysmian. Z toho dôvodu sa vo väčšine prípadov zber osobných údajov používateľa nevyžaduje.

V určitých prípadoch, ako je napríklad sekcia „newsletter“ a s cieľom umožniť prenos nášho newslettera sa od zainteresovaného používateľa žiada vyplnenie formulára týkajúceho sa zberu údajov. V týchto prípadoch má používate vždy slobodu poskytnúť svoje vlastné údaje a poskytne sa informatívne oznámenie o ochrane súkromia, v ktorom sa špecifikuje použitie údajov a iné informácie, ktoré vyžaduje zákon. Odporúčame vám, aby ste si pred poskytnutím údajov tieto oznámenia prečítali.

Okrem toho, ak by bolo v určitých prípadoch nevyhnutné zbierať osobné informácie na iné účely, táto skutočnosť bude jasne uvedená v informatívnych oznámeniach o ochrane súkromia, ktoré vyžaduje zákon, s cieľom zaistiť transparentnosť a informovanosť používateľov.

Cieľom týchto informatívnych oznámení je definovať hranice a metódy spracovania osobných údajov pre každú službu, na základe ktorých môže návštevník slobodne vyjadriť (v prípade potreby) svoj súhlas a prípadne povoliť zber údajov a ich následné použitie.

Prevádzkové údaje

Počítačové systémy a softvérové postupy používané na prevádzku tohto webového sídla získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov.

Táto kategória údajov zahŕňa: IP adresy, typ prehliadača, operačný systém, názov domény a adresy webových sídel, z ktorých sa prihlasujete alebo odhlasujete, informácie o stránkach navštívených používateľmi v rámci webového sídla, čas prístupu, čas, ktorý používateľ strávil na jednej stránke, interná analýza cesty a iné parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa.

Tieto technické/IT údaje sa zbierajú a používajú len agregovaným a nie okamžite identifikovateľným spôsobom; mohli by byť použité na stanovenie zodpovednosti v prípade hypotetických trestných činov proti webovému sídlu alebo na žiadosť verejných orgánov.

Súbory cookie (krížový odkaz)

Pokiaľ ide o inštalovanie súborov cookie týmto webovým sídlom, pozrite si politiku týkajúcu sa súborov cookie.

Presmerovanie na iné webové sídla

Z tohto webového sídla sa môžete pripojiť cez špeciálne odkazy na iné webové sídla oboch spoločností skupiny Prysmian a tretích strán. Skupina Prysmian nezodpovedá za možné spracovanie osobných údajov webovými sídlami tretích strán a za spravovanie autentifikačných dajov poskytnutých tretími stranami.

Metódy spracovania a uchovávania údajov

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva najmä používaním elektronických postupov a médií na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelov, na ktoré boli údaje zozbierané. Používateľ však má právo na vymazanie svojich údajov z legitímnych dôvodov.

Nepovinné poskytovanie údajov

Poskytovanie osobnch údajov požadovaných od dotknutej osoby, ak nie je stanovené inak, je nepovinné, ale v prípade odmietnutia by mohlo byť nemožné uspokojiť požiadavku alebo vykonať súvisiacu činnosť.

Miesto spracúvania údajov

Spracúvanie údajov súvisiace s webovými službami tohto webového sídla prebieha v spolonosti Softec S.p.A. - Piazzale Lugano, 19 20158 Miláno (Taliansko), ktorá poskytuje zodpovedajúcu správu servera. Osobné údaje spracúva iba odborný personál spoločnosti, ktorý je osobitne poverený spracúvaním, alebo iní pracovníci poverení príležitostnou údržbou. Tieto osoby dostali osobitné pokyny týkajúce sa dôvernosti týchto údajov.

Rozsah toku a šírenia údajov

Údaje môžu byť použité zamestnancami skupiny Prysmian ako osobami poverenými spracúvaním, ktorým boli poskytnuté príslušné prevádzkové pokyny, ako aj tretími stranami, ktoré vykonávajú prevádzkové činnosti v mene skupiny Prysmian a ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia pod vedením a kontrolou skupiny Prysmian s cieľom plniť zmluvné povinnosti v mene skupiny Prysmian.

Osobné údaje sa nesprístupňujú nešpecifikovaným príjemcom.

Podrobné informácie o menách sprostredkovateľov možno získať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu  [email protected].

Cezhraničný prenos údajov

Vzhľadom na medzinárodnú povahu činností skupiny Prysmian sa údaje môžu zasielať do zahraničia a spracúvať, vždy len na účely opísané vyššie, spoločnosťami skupiny Prysmian so sídlom na území Európskej únie a krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

V takýchto prípadoch sa na cezhraničný prenos údajov vzťahujú osobitné zruky na ochranu osobných údajov v podobe prijatia štandardných zmluvných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov schválených Európskou komisiou alebo iné ekvivalentné záruky.

Právo na ochranu údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo kedykoľvek získať potvrdenie o tom, či údaje existujú, a byť o nich informovaná zrozumiteľnou formou. Dotknuté osoby majú tiež právo poznať obsah a pôvod údajov, skontrolovať ich presnosť alebo požiadať o ich integrovanie, aktualizáciu alebo úpravu. Napokon majú dotknuté osoby právo požiadať o vymazanie údajov alebo ich anonymizáciu, alebo požiadať o zablokovanie údajov, ktoré sa spracúvajú v rozpore so zákonom. Okrem toho môžu z legitímnych dôvodov namietať proti spracovaniu údajov.

Žiadosti treba posielať na adresu [email protected].

Aktualizácia politiky

V dôsledku možného nadobudnutia platnosti nových zákonov a vývoja a aktualizácie používateľských služieb by mohlo byť potrebné zmeniť metódu spracovania osobných údajov. Je preto možné, že naša politika môže byť časom zmenená, preto vyzývame návštevníka, aby pravidelne navštevoval túto stránku. Na tieto účely je v dokumente týkajúcom sa tejto politiky zvýraznený dátum poslednej verzie.

 

Dátum vytvorenia: 24. 4. 2017

Posledná aktualizácia: 24. 4. 2017