Etika & integrita

PŘEHLED

Spoločnosť s princípmi

Dosiahnutie trvalo udržateľných hodnôt nie je reálne bez dodržiavania najvyššieho štandardu obchodnej etiky. Aj malý prešľap môže zmariť tvrdú prácu tisícov našich zamestnancov po celom svete a narušiť dôveru všetkých strán zainteresovaných v našom podnikaní.

Náš Etický kódex

Dôvera je jednou z našich troch korporátnych hodnôt. Dôvera sa utvára cez čestné konanie, na ktorého dodržiavanie využívame rad nástrojov a politík. Náš Etický kódex je neoddeliteľnou súčasťou našich hodnôt, misie a vízie a pomáha našim zamestnancom vždy robiť správne rozhodnutia v rámci ich pracovných povinností. Dôvera je kľúčom k predchádzaniu nezodpovednému alebo protizákonnému konaniu.

Zásady spoločnosti Prysmian Group (vrátane etického kódexu, protikorupčnej politiky, zásadami o ochrane osobných údajov, programom Linka pomoci a ďalšími) sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dodržiavanie nielen zo strany našich zamestnancov, ale aj dodávateľov, obchodných partnerov, predajcov, subdodávateľov a distribútorov.

ETHICS

Vývoj viazaný na obchodné praktiky

Náš Etický kódex a naše zásady sa menia v nadväznosti na neustály vývoj svetového obchodu. Sledujeme všetky relevantné zákony a predpisy a upravujeme našu politiku tak, aby vždy bola v súlade s najlepšími praktikami. Vždy berieme do úvahy názory a priania týkajúce sa etického správania všetkých zainteresovaných strán. Podporujeme dodržiavanie etického kódexu rôznymi iniciatvami, ako je napríklad program Linka pomoci Prysmian Group.

Všetky aktualizácie a zmeny našich zásad sú oznámené naprieč celou skupinou a sprístupnené všetkým zamestnancom a spoločnostiam.

Viac informácií o etike a integrite Prysmian Group sa môžete dozvedieť z odkazu nižšie.

CODE-OF-CONDUCT

Kybernetická bezpečnosť

V rýchlo sa meniacom svete, kde hrajú informácie a výmena dát medzi sieťami, systémami a aplikáciami dôležitú úlohu, je čím ďalej tým zložitejšie chrániť hodnotné údaje a zaistiť dodržiavanie všetkých súvzťažných nariadení.

Komplikovanosť takejto ochrany sa týka predovšetkým výrobcov, ktorí sa usilujú o inováciu svojich produktov, služieb, výrobných procesov a vybavenia, aby dosiahli zvýšenie efektivity, pridanej hodnoty a spokojnosti zkazníka a udržali si tak konkurencieschopnosť v premenlivom prostredí svetového trhu.

Z tohto dôvodu máme vlastnú stratégiu pre zabezpečenie informácií, ktorej hlavným cieľom je správa, kontrola a údržba našich dát.

Naša politika a praktiky

Etický kódex skupiny Prysmian Group je základom ústavy našej spoločnosti. Je chartou práv a morálnych povinností definujúcou etickú a spoločenskú zodpovednosť každej osoby v organizácii

Prečítajte si Etický kódex našej spoločnosti

Náš Etický kódex je v súlade najlepšími medzinárodnými praktikami a preberá princípy zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (OSN) av dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP).

V našej spoločnosti berieme elimináciu korupcie a nekalej hospodrskej súťaže veľmi vážne. Z tohto dôvodu tvoria Zásady proti úplatkárstvu a Protimonopolný kódex neoddeliteľnú súčasť nášho spoločenského kódexu. Aktuálne verzie oboch dokumentov sú publikované na korporátnom intranete, kde k nim majú prístup všetci zamestnanci.

Prečítajte si naše Zásady proti úplatkárstvu

Prečítajte si náš Protimonopolný kódex
 

Odporúčame našim čiastočne pridruženým spoločnostiam a tretím stranám, aby ctili rovnaké alebo podobné zásady ako my, obzvlášť v prípade, že sa nachádzajú alebo obchodujú v krajine, ktorá podpísala Dohovor o boji proti úplatkárstvu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (OECD).

V Prysmian Group aktívne podporujeme praktiky vychádzajúce z udržateľnosti a zodpovednosti dodávateľského reťazca, ktoré sú v súlade s etickými, ekonomickými a spoločenskými štandardmi naprieč skupinou. Tieto princípy sú uvedené v našom Kódexe obchodného správania.

Prečítajte si náš Kódex obchodného správania

Náš Kódex obchodného správania a dodržiavania príslušných ustanovení Prysmian Group sú komunikované s dodávateľmi už v počiatočných fázach spolupráce.

Organizačný model 231 je koncipovaný tak, aby vymedzil jasné pravidlá správania a kontrolné princípy vhodné na predchádzanie trestným činom páchaným riaditeľmi, manažérmi a zamestnancami v prospech spoločnosti. Cieľom je minimalizácia rizika poškodenia povesti Prysmian Group.

Prečítajte si znenie Organizačného modelu 231

Hlavnou úlohou Výboru pre bezpečnosť informácií je definovať a sledovať strategické a operatívne ciele kybernetickej bezpečnosti, zabezpečiť efektivitu nástrojov a programov pre kybernetickú bezpečnosť a čeliť rizikám a incidentom spojeným s bezpečnosťou informácií.

Zloženie:

  • Ernesto Marzano, Head of Industrial Relations & Employment Governance & Security
  • Giorgio Alchieri, Information and IT Security Manager
  • Stefano Brandinali, Group CIO and Chief Digital Officer
  • Alessandro De Felice, Chief Risk Officer
  • Alessandro Nespoli, Chief Compliance & Internal Audit Officer
  • Fabrizio Rutschmann, Chief HR Officer
  • Giacomo Sofia, Senior Vice President Group Operations